نقل قول موارد مهم در خصوص طراحی و ساخت کابین کلایمر